REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1 Všeobecná ustanovení

7.1.1 Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění záručních a pozáručních oprav.

7.1.2 Kupující se zavazuje seznámit se před odběrem zboží od prodávajícího s těmito OP včetně reklamačního řádu. Dále se zavazuje při další distribuci tohoto zboží informovat své zákazníky o správném postupu při reklamačním řízení.

7.1.3 Reklamaci u prodávajícího uplatňuje vždy kupující.

7.2 Záruční doba

7.2.1 Záruční doba zboží prodávajícího činí:
24 měsíců pro konečného zákazníka a začíná běžet dnem převzetí zboží konečným zákazníkem přímo u prodávajícího nebo následně u kupujícího maximálně však 30 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, který má toto zboží k další distribuci a není současně konečným zákazníkem.

7.2.2 Záruční doba zboží jiných firem je dána podmínkami těchto firem a je uvedena v obchodní dokumentaci daného zboží.

7.2.3 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

7.3 Nárok na uplatnění záruky

7.3.1 Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.3.2 Zboží je vadné, pokud chybně nebyly dodrženy výrobní, montážní nebo distribuční postupy u prodávajícího a následkem toho nemůže plnit účel, pro který bylo vyrobeno. Za vady nelze považovat např. nepochopení návodu k montáži, povrchovou korozi kovových částí, které záměrně nejsou opatřeny povrchovou úpravou, oděrky způsobené používáním, apod.

7.4 Nárok na uplatnění záruky zaniká

7.4.1 Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba.

7.4.2 Poškozením zboží při přepravě – nutno řešit s dopravcem – viz. čl. 7.7.

7.4.3 Mechanickým poškozením zboží, provedením nekvalifikovaného zásahu nebo změnou parametrů.

7.4.4 Používáním zboží způsobem, který neodpovídá podmínkám uvedeným v dokumentaci nebo všeobecným zásadám.

7.4.5 Nesprávně provedenou montáží, nesprávným zacházením, nesprávnou obsluhou nebo péčí o zboží a to včetně na zboží přepravovaného nákladu.

7.4.6 Nebude-li reklamované zboží kompletní.

7.4.7 Poškozením nadměrným zatížením.

7.4.8 Poškozením působením živlů.

7.4.9 Pokud byl kupující v době odběru zboží prodávajícím na vady upozorněn a s tím zboží odebral.

7.5 Způsob provedení reklamace

7.5.1 Zboží je nutno reklamovat vždy tam, kde bylo zakoupeno. Prodávající přijme reklamované zboží k reklamačnímu řízení jen od kupujícího.

7.5.2 Kupující vyplní spolu s konečným zákazníkem Reklamační protokol a předá (zašle) jej neprodleně prodávajícímu spolu s reklamovaným zbožím včetně návodu k montáži, který obsahuje datum výroby a značku pracovníka. Formulář Reklamačního protokolu pro vytvoření kopie je součástí těchto OP, nebo je k dispozici na www.piccolam.cz jako soubor ke stažení.

7.5.3 Jedná-li se o vadu odstranitelnou, provede prodávající v zákonné lhůtě opravu nebo výměnu vadné části, popř. celého zboží za kus bez vady. Závisí to na rozhodnutí prodávajícího. Výměna částí nebo celého zboží je podmíněna jejich fyzickým stavem na skladě.

7.5.4 Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit tak, aby zboží mohlo být řádně užíváno, provede prodávající výměnu zboží za jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů nebo uzavře reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

7.5.5 Reklamované zboží zaslané bez předchozí dohody kupujícím na náklady prodávajícího nebo jinam, než do sídla prodávajícího (např. nádraží ČD), nebude přijato, ale bude vráceno zpět na náklady kupujícího.

7.6 Ceny oprav a reklamačních řízení

7.6.1 Veškeré právem uplatněné záruční opravy jdou k tíži prodávajícího, včetně nákladů na přepravu reklamovaného zboží. Prodávající má však právo výběru nejvhodnějšího druhu přepravy.

7.6.2 V případě neoprávněné reklamace jdou veškeré náklady s tím spojené k tíži kupujícího dle platného CN.

7.6.3 Mimo záruční opravy budou účtovány dle platného ceníku.

7.7 Reklamace poškození zboží při přepravě

7.7.1 Příjemce zásilky je povinen si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a znatelných poškozeních, popř. při částečné ztrátě zásilky, uplatnit reklamaci ihned se zástupcem přepravní firmy, který zásilku doručil. Ten je také povinen ihned na místě sepsat Reklamační protokol, na základě kterého bude zahájeno reklamační řízení. Na pozdější uplatnění reklamace nebude možné, dle Reklamačního řádu přepravce, brát zřetel.

8. Přechod vlastnického práva k věci ( zboží )

Vlastnická práva k věci ( zboží ) přechází na kupujícího dnem jejího úplného zaplacení. Je-li kupující v prodlení úhrady faktury za odebrané zboží více jak 30-dní po splatnosti, zavazuje se kupující bez protestu vydat odebrané a neuhrazené věci ( zboží ) nejpozději do 24hodin od výzvy ( písemné, elektronické či telefonické ) podané stranou prodávajícího straně kupující. Pokud kupující na základě výzvy prodávajícího odmítne vydat věc ( zboží ), zavazuje se tímto kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu rovnající se dvojnásobku vyfakturované a neuhrazené ceny věci ( zboží ) a to do 10-ti dnů ode dne odmítnutí vydání věci ( zboží ).

8.1. Duševní vlastnictví prodávajícího a práva s jeho nakládáním

Obrázky, loga, fotografie, kresby a texty, dále jen grafická data, poskytovaná kupujícímu a týkající se produktů firmy Piccola – M s.r.o. spadají pod autorská práva firmy Piccola – M s.r.o. , která je vlastníkem těchto grafických dat . Podepsáním těchto Obchodních podmínek dává prodávající kupujícímu povolení používat grafická data, která mu byla poskytnuta.

    Podmínky pro povolení s užíváním grafických dat:

  • Logo firmy nebo produktu a fotografie produktu mohou být použita pouze v kombinaci s prezentací produktů týkajících se značky Piccola – M s.r.o.
  • Žádná fotografie produktu nesmí být použita v žádné kombinaci s prezentací konkurenčních značek
  • Grafická data nesmí být nijak pozměněna
  • Toto povolení zaniká ihned po ukončení vzájemné spolupráce. V tomto případě všechny prezentace, aktivity nebo předměty, ve kterých jsou použita grafická data firmy Piccola – M s.r.o. , musí být ukončeny nebo zrušeny. Firma Piccola – M s.r.o. neodpovídá a neručí za případné související náklady s tímto spojené.
  • Toto povolení je nepřenosné na jinou osobu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Místem plnění pro všechny závazky vyplývající z těchto OP je závod firmy

9.2 Piccola-M s.r.o., Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I – Město.

9.3 Není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku v platném znění a souvisejících právních předpisů. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito OP a podepsanou Cenovou dohodou budou rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky, místně příslušným pak bude vždy obecný soud prodávajícího.

9.4 Kupující se stává vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

9.5 Salvátorní ustanovení. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo úplně nebo částečně neplatné, není tímto dotčena platnost zbývajících ustanovení. V takovém případě smluvní strany dohodnou jeho nahrazení novým, které se nejvíce přiblíží hospodářskému účelu neplatného ustanovení.

9.6 Kupující se zavazuje, že bude rozšiřovat dobré jméno prodávajícího.

9.7 Kupující bere na vědomí, že údaje o jeho firmě jsou uloženy v dokumentaci a paměti výpočetní techniky prodávajícího a popř. na veřejně přístupné internetové domovské stránce prodávajícího. Prodávající se zavazuje, že s těmito údaji bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních dat č. 101/2000 Sb.

9.8 Tyto OP nabývají platnosti dne 1.5.2015